Go
Tuesday, May 17, 2022 ..:: Οικονομικά - Φορολογικά Θέματα ::.. Login
Προ-΄Ωθηση
Travelife
CSRTour

Useful telephone number in Europe: 112
Call 112 anywhere in Europe for emergency services requiring an ambulance, fire brigade or police

Emergency number

More information: European Commission website


Παρακράτηση Φόρου 20%
 

Με την έκδοση της ΠΟΛ 1120/25.04.2014 του Υπουργείου Οικονομικών, οι θέσεις μας όσον αφορά το θέμα της παρακράτησης φόρου 20% δικαιώθηκαν, αφού ορίζεται ρητά ότι οι αμοιβές ή προμήθειες πρακτόρων μεταφορέων ή διαμεσολαβητών μεταξύ πελατών και μεταφορέων δεν συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των συμβουλευτικών ή παρόμοιων αμοιβών. 

Δείτε εδώ αναλυτικότερο άρθρο του κ. Γιάννη Καραφά, Φορολογικού Αναλυτή
 
 
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις & Εισιτήρια
 

Εισιτήρια & Συγκεντρωτικές Καταστάσεις - Επιτέλους δόθηκε λύση
Με το από 11/02/2014 Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Πληροφοριακών Συστημάτων, δίδεται λύση στα πάμπολλα ερωτήματα, εάν τα εισιτήρια, γενικώτερα, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις συγκεκντρωτικές καταστάσεις των πωλήσεων και των αγορών μιας επιχείρησης.

Δόθηκε εξαίρεση υποβολής για όλα τα εισιτήρια, οιουδήποτε μεταφορικού μέσου ( αεροπορικά, ναυτιλιακά, σιδηροδρομικά, χερσαία ) καθώς και τις ακυρώσεις αυτών.


Με το ανωτέρω Δελτίο Τύπου, δεν συμπεριλαμβάνονται:

1. Εισιτήρια όλων των µεταφορικών µέσων, συµπεριλαµβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και Πιστωτικά Τιµολόγια που εκδίδονται γι αυτά
2. Ενοίκια ακινήτων, εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α. ( δηλαδή, δεν έχει γίνει επιλογή φορολόγησης ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα )
3. Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – παραδόσεις, συναλλαγές µε τρίτες χώρες)
4. Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά Επιμελητήρια, συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες έχουν εκδοθεί µη φορολογικά στοιχεία - αποδείξεις είσπραξης.
5. Δεν υποβάλλονται στοιχεία από τις Τράπεζες και τους συναλλασσόμενους µε αυτές, για συναλλαγές που αφορούν τους τόκους καταθέσεων ή τις προµήθειες που χορηγούνται από αυτές (έσοδα – έξοδα αντίστοιχα)
6. Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών
7. Έξοδα µισθοδοσίας (µισθοί, ηµεροµίσθια, συντάξεις)
8. Εισφορές που καταβάλλονται σε Ταµεία Ασφάλισης (ΟΑΕΕ κλπ)
9. Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται µέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., δεν περιλαμβάνονται στην αξία της συναλλαγής, που υποβάλλεται µε τις υπόψη καταστάσεις.
10.Γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και τα µερίσµατα που χορηγούν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών κλπ στα µέλη τους
11.Τέλη και δικαιώματα που εισπράττουν οιΆμισθοι Υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων

Μηδενικές καταστάσεις πελατών και προµηθευτών δεν υποβάλλονται !
 
Γιάννης Καραφάς
Φορολογικός σύμβουλος επιχειρήσεων
Φορολογικός αναλυτής
 
Διάφορα Θέματα
 


Ρύθμιση πώλησης εκδρομών μέσω δελτίων συμμετοχής:Το Υπουργείο Οικονομικών ανταποκρίθηκε στις επισημάνσεις μας και με την πολ 1074/12.04.2013 - περίπτωση Β΄, επαναφέρει το ισχύον σύστημα της 1067542/570/0015 πολ - 1207/03.08.1995, χωρίς να το συνδέει με την έκδοση των, καταργημένων πια, δελτίων κίνησης των εκμεταλλευτών τουριστικών λεωφορείων.

Υπουργείο Οικονομικών - 06/02/2013: Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπών επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταφοράς επιβατών από τη χώρα μας στην αλλοδαπή και αντίστροφα.

Δικαιολόγηση κεφαλαίων που έχουν μεταφερθεί στο εξωτερικό (απαιτείται login)
Σε συνέχεια της μεγάλης αναστάτωσης που έχει δημιουργηθεί γιατί πολλά τουριστικά γραφεία αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τους ελέγχους που γίνονται για μεταφορές κεφαλαίων που έχουν κάνει στο εξωτερικό, τα οποία όμως έχουν εξαχθεί για επαγγελματικούς λόγους και δεν αποτελούν ίδια κεφάλαια (για προσωπική χρήση), ο ΗΑΤΤΑ έστειλε επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο ζητώντας απαντήσεις. 
Δείτε το πλήρες έγγραφο...

Ενημερωτική πινακίδα για την υποχρέωση παροχής αποδείξεων (απαιτείται login)
Η αγορανομική διάταξη Α.Δ. Α2-1145/2012 προβλέπει την υποχρέωση ανάρτησης ενημερωτικής πινακίδας σε εμφανές σημείο του καταστήματος λιανικής πώλησης προϊόντων ή αναγραφής της σε εμφανές σημείο του τηρούμενου τιμοκαταλόγου από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, η οποία αναφέρει ότι ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).Δείτε την Α.Δ. Α2-1145/2012
Σε συνέχεια της μεγάλης αναστάτωσης που έχει δημιουργηθεί σχετικά με το αν τα τουριστικά γραφεία υποχρεούνται ή όχι να αναρτούν τη συγκεκριμένη πινακίδα, ο ΗΑΤΤΑ απέστειλε επιστολή στο Αρμόδιο Υπουργείο ζητώντας υπεύθυνη απάντησηΔείτε την επιστολή (απαιτείται login)

Αναστολή Πλειστηριασμών
Με την ΠΝΠ/04.01.11 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 04.01.11, αναστέλλονται όλοι οι πλειστηριασμοί από την 01/01/2011 έως την 30/06/2011.

Έκτακτη Εισφορά Νομικών Προσώπων
Με το άρθρο έβδομο του Ν 3845/2010 επιβάλλεται έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης προς τα νομικά πρόσωπα. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής αναλύονται στις σχολιαζόμενες παραγράφους 1 έως 11 του άρθρου αυτού.

Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων
Νέα Προθεσμία Υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Νόμος 3842/2010, Άρθρο 19 με ισχύ από δημοσιεύσεως του νόμου, δηλαδή από 23/04/2010

Εξόφληση ληξιπρόθεσμων Οφειλών
Κοινοποίηση διατάξεων εξάπαξ εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών. ΠΟΛ 1047/27.04.10

Γραμμή ενημέρωσης για τη ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών
Άνοιξε τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης του κοινού για όλα τα θέματα που άπτονται της εφαρμογής του νόμου για τη ρύθμιση των επαγγελματικών και επιχειρηματικών οφειλών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στον αριθμό 801 11 97 367 από τις 9 π.μ. μέχρι τις 5 μ.μ. για πλήρη ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του.

Αρχεία Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς
Με το άρθρο 70 Ν.3746/2009 τροποποιήθηκε το άρθρο 40 Ν. 3259/2004, σχετικά με τα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή άλλους φορείς νομίμως λειτουργούντας, χάριν αυτών.
(Δημ. 05/03/2009)

Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων
Τρόπος Υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 Κ.Β.Σ) (Δημ. 18/05/2006)

Μεταβολή Διατάξεων
Μεταβολή Φορολογικών Διατάξεων ΦΠΑ, Προκαταβολής Φόρου, ΦΜΑΠ με το Ν. 3453/2006 (Δημ. 18/05/2006)

Τροποποιήσεις στις Δαπάνες
Τροποποιήσεις στις δαπάνες επιχειρήσεων με το Ν. 3427/2005 (Δημ. 18/05/2006)

 
Παροχή αποδείξεων
 

Ενημερωτική πινακίδα για την υποχρέωση παροχής αποδείξεων
Η αγορανομική διάταξη Α2-1145/2012 προβλέπει την υποχρέωση ανάρτησης ενημερωτικής πινακίδας σε εμφανές σημείο του καταστήματος λιανικής πώλησης προϊόντων ή αναγραφής της σε εμφανές σημείο του τηρούμενου τιμοκαταλόγου από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, η οποία αναφέρει ότι ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).
Δείτε την Α.Δ. Α2-1145/2012

Σε συνέχεια της μεγάλης αναστάτωσης που έχει δημιουργηθεί σχετικά με το αν τα τουριστικά γραφεία υποχρεούνται ή όχι να αναρτούν τη συγκεκριμένη πινακίδα, ο ΗΑΤΤΑ απέστειλε επιστολή στο Αρμόδιο Υπουργείο ζητώντας υπεύθυνη απάντηση.
Δείτε την επιστολή 
 
 
Δράσεις
 

Μετάταξη υπηρεσιών τουρισμού σε ανώτερο συντελεστή Φ.Π.Α.
Παρέμβαση του ΗΑΤΤΑ στις 19/11/2010 σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού περαιτέρω αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ.
Η απάντηση (04/11/2010) του Υπουργείου Οικονομικών στα παρακάτω έγγραφα του ΗΑΤΤΑ σχετικά με την μετάταξη υπηρεσίων τουρισμού σε ανώτερο συντελεστή ΦΠΑ.
Νεότερο έγγραφο του ΗΑΤΤΑ (25/08/2010) προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, σε συνέχεια του από 13/07/10 εγγράφου, με αφορμή τη μελετώμενη μεταφορά υπηρεσιών του τουρισμού (καταλυμάτων – μεταφορών – εστίασης – αναψυχής κτλ) από την κατηγορία του 11% σε αυτή του 23%.
 

Πληρωμές Τουριστικών Γραφείων - Προμηθευτές Δημοσίου
23/07/2010 - Επιστολή του ΗΑΤΤΑ προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου σχετικά με τις καθυστερήσεις του Ελληνικού Δημοσίου στην κάλυψη των υποχρεώσεων του προς τα Τουριστικά Γραφεία
 

Σοβαρές ενστάσεις του ΗΑΤΤΑ για το φορολογικό νομοσχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση
31/03/2010 - Επιστολή του ΗΑΤΤΑ προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
 
 
Νόμος 3842/2010 - Άρθρο 20
 

Νόμος 3842/2010 - Άρθρο 20 Παρ. 4 - Μετατροπή των επιχειρήσεων μας σε ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Κατά τη μελέτη του Νόμου 3842/2010 και συγκεκριμένα του άρθρου 20, παράγραφος 4 του Νόμου, ο ΗΑΤΤΑ παρατήρησε ασάφειες για τις οποίες κατέθεσε στις 07/07/10, έγγραφο στον Υπουργό Οικονομικών.

Το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε στο παραπάνω έγγραφο στις 15/10/2010 δίνοντας διευκρινήσεις, αναφερόμενο και στην ΠΟΛ. 1091/14.06.2010 που εκδόθηκε για το ίδιο θέμα.
 
 
Περαίωση
 

Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών (Περαίωση)

Η «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» αποτελεί πλέον Νόμο του Κράτους.

Οι συνεχείς παρεμβάσεις, καταθέσεις υπομνημάτων αλλά και οι παραστάσεις του ΗΑΤΤΑ στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και η συμμετοχή μας – ως ο μοναδικός κλαδικός φορέας - στη διαβούλευση για το εν λόγω Σχέδιο Νόμου που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν το επάγγελμά μας και έτσι να τύχουμε ευνοϊκότερης μεταχείρισης.

Σημαντικά επιτεύγματα εκτός της μείωσης της προκαταβολής και των πολλών δόσεων είναι ότι:

- κατορθώσαμε να διαφοροποιηθεί το επάγγελμά μας και να δημιουργηθεί ειδική κατηγορία ώστε :
ο συντελεστής για τον υπολογισμό του φόρου περαίωσης να οριστεί στο 1%
(σημειώνουμε ότι ο κλάδος των Τουριστικών Γραφείων είναι ο μοναδικός που κατάφερε να διαφοροποιηθεί από το γενικό κανόνα)
 

Θέσεις του ΗΑΤΤΑ

- Δημιουργία ειδικής κατηγορίας για τον διαχωρισμό του επαγγέλματος των Τουριστικών Γραφείων:
    - ώστε να μην αδικείται η επιχείρηση, με τον χαμηλότερο ΜΣΚΚ, πράγμα που υποδηλώνει κλάδο με χαμηλούς συντελεστές μικτών και καθαρών κερδών, άρα μικρή κερδοφορία
    - γιατί στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων μας περιλαμβάνονται ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων, με αποτέλεσμα ο δηλωθείς κύκλος εργασιών να μην είναι κι ο πραγματικός.
    - Στα έσοδα των Τουριστικών Γραφείων περιλαμβάνονται π.χ. φόροι αεροδρομίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, ναύλοι αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, πρόσθετα τέλη και κρατήσεις υπέρ τρίτων, αχθοφορικά κλπ.
    - Στα έσοδα από τις πωλήσεις τουριστικών πακέτων, όπου ο μεν οργανωτής δικαίως περιλαμβάνει το σύνολο του κόστους των προμηθευτών του, ο δε πωλητής είναι αναγκασμένος να εμφανίζει στην τελική ΑΠΥ ένα τεράστιο έσοδο (που περιλαμβάνει το κόστος του διοργανωτή) τη στιγμή που το κέρδος του (προμήθεια) είναι ελάχιστο.

- Ορισμός υποπολλαπλάσιου συντελεστή υπολογισμού του φόρου περαίωσης από αυτόν που θα εφαρμοστεί γενικότερα στις άλλες επιχειρήσεις:
- ώστε η επιβάρυνση που θα προκύπτει να μην είναι δυσανάλογη του πραγματικού εισοδήματος τους.

- η επιβολή του φόρου όχι στο τζίρο αλλά στο μικτό κέρδος

 
Αυτοέλεγχος Επιχειρήσεων
 


ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με το άρθρο 79 Ν.3842/2010 επέρχονται μεταβολές, από τη χρήση 2010 και επόμενες, στον τρόπο αυτοελέγχου (αυτοπεραίωσης, σύμφωνα με την παλαιά διάταξη) των μικρών επιχειρήσεων. Αυτές οι μεταβολές αναλύονται στο υπό έκδοση βιβλίο μου, με θέμα την ανάλυση των διατάξεων του Ν. 3842/2010. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 79 του ιδίου νόμου, προστίθεται εξαίρεση, από την δυνατότητα αυτοελέγχου μικρών επιχειρήσεων του κλάδου μας,
«Νέα διάταξη εξαίρεσης από τον αυτοέλεγχο δηλώσεων είναι η περίπτωση, κατά την οποία τα ακαθάριστα έσοδα, τα απαλλασσόμενα, με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών είναι άνω του 60% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων. Με την νέα εξαίρεση τίθενται εκτός δυνατότητας αυτοελέγχου των υποβαλλομένων δηλώσεων αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου των γραφείων ταξειδίων, ιδία οι ασχολούμενες, κατά κύριο λόγο, με την πώληση αεροπορικών ή ακτοπλοικών εισιτηρίων, εφ’όσον την αξία πώλησης των εισιτηρίων αυτών, εμφανίζουν ως ακαθάριστα έσοδα»

Τούτο θα έχει ως συνέπεια, την υπαγωγή στις διατάξεις της επερχόμενης και αναγγελθείσας περαίωσης ανελέγκτων χρήσεων, πράγμα αδύνατο, εάν υπάγονταν στις διατάξεις αυτοελέγχου (παλαιάς αυτοπεραίωσης).

Γιάννης Καραφάς
Φορολογικός σύμβουλος επιχειρήσεων / Φορολογικός αναλυτής

 
Νόμος 3842 & Νόμος 3871 του 2010
 

Σταχυολογώντας Διατάξεις από την τελευταία Νομοθετική Λειτουργία της Κυβέρνησης

1) Με το άρθρο 90 παρ. 2 του Ν. 3842/2010, επιτρέπεται η παροχή χρηματοδότησης από Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ ή άλλου ΦΚΑ, εφ’ όσον το σύνολο της χρηματοδότησης θα διατεθεί για εξόφληση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ ή άλλο ΦΚΑ, επιτρεπομένης της παρακράτησης για οφειλή προς το Δημόσιο.

2) Με το άρθρο 51 του Ν. 3871/2010, όσες διαιτητικές αποφάσεις μέσω ΟΜΕΔ έχουν εκδοθεί από 17/08/2010 και μετά, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, εφ’ όσον χορηγούν οποιαδήποτε αύξηση για το έτος 2010 και για το πρώτο εξάμηνο του 2011.
Επίσης, δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα αποφάσεις, αναφερόμενες στο δεύτερο εξάμηνο του 2011 ή στο έτος 2012, εφ’ όσον οι παρεχόμενες αυξήσεις υπερβαίνουν τα κατωτέρω όρια:
α) για το πρώτο εξάμηνο του 2011.
Εάν η αύξηση είναι σε ποσό μεγαλύτερη από αυτή που θα προκύψει, όταν στα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων της ΕΓΓΣΕ 2008-9, όπως αυτά ισχύουν την 31/12/2009, προστεθεί ποσοστό ίσο με την μεταβολή του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
β) για το έτος 2012
Εάν η αύξηση είναι σε ποσό μεγαλύτερη από αυτή που θα προκύψει, όταν την 01/07/2012 στα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, όπως έχουν διαμορφωθεί την 01/07/2011, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση α’, προστεθεί ποσοστό ίσο με την μεταβολή του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.
Mισθολογικές αποφάσεις που εκδόθηκαν μετά την 06/05/2010 και χορηγούσαν αυξήσεις πέραν των προαναφερομένων, υπόκεινται σε έφεση. Η έφεση μπορεί να ασκηθεί εντός 15 ημερών από την δημοσίευση του Νόμου 3871 (17/08/2010), δηλαδή μέχρι την 01/09/2010, από τα μέρη, που είχαν μετάσχει στην διαδικασία της διαιτησίας ή από τον Υπουργό Εργασίας.

20 Αυγούστου 2010

Γιάννης Καραφάς
Φορολογικός σύμβουλος επιχειρήσεων
Φορολογικός αναλυτής
 
 

 

   

All rights reserved © 2010 Hatta is not responsible for content on external Web sites.     Όροι χρήσης

WEB DESIGN & development by pureblack